شاخص ترین تفاوت چیلر جذبی و تراکمی

تفاوت چیلر جذبی و تراکمی در چندین مورد شاخص می باشد که در این مقاله به آن می پردازیم.

استفاده از چیلر سرمایشی گرمایشی در سامانه های سرمایشی صنایع مختلف اعم از پالایشگاه ها و سردخانه ها تا سامانه های تهویه مطبوع گسترش یافته است.به همین دلیل تحقیقات زیادی روی چرخه های ترمودینامیکی آنها صورت گرفته که باعث به وجود آمدن تنوع در آنها شده است.

چیلر جذبی و تراکمی

تقسیم بندی چیلرها

چیلرها از نظر چرخه ترمودینامیکی به دو دسته اصلی چیلر جذبی و تراکمی (Vapor Compression and  Absorption Chiller) تقسیم بندی می شوند.از نظر نحوه خنک کاری کندانسور نیز می توان به دو دسته هوا خنک و آب خنک تقسیم بندی کرد.

نسل جدید چیلرهای جذبی سه اثره نامیده می شوند.در این چیلرها ضریب عملکرد در حدود 1/6 می باشد.چرخه کار این چیلرها تقریبا همانند چرخه چیلرهای جذبی تک اثره است، با این تفاوت که چرخه آنها از دو چرخه پایه تک اثره داخل هم تشکیل شده است.

چیلر جذبی و تراکمی

انواع چیلر تراکمی از نظر نوع کمپرسور در آنها:

 • چیلر تراکمی رفت و برگشتی
 • چیلر تراکمی اسکرو
 • چیلر تراکمی اسکرال
 • سانتریفیوژ

چیلر جذبی و تراکمی

چیلرهای جذبی ظرفیت بین 25 تا 1200 تن سردسازی را براحتی تامین می کنند.در سامانه های جذبی غالبا از آب به عنوان سردساز استفاده می شود.

گرمای مورد نیاز برای کارکرد این چیلر تراکمی 40 تن به طور مستقیم از گاز طبیعی یا گازوئیل تامین می گردد.در یک تقسیم بندی عمومی می توان چیلرهای جذبی را در دو دسته چیلرهای جذبی آب و آمونیاک و چیلرهای جذبی لیتیوم بروماید و آب طبقه بندی نمود.

در واقع در هر چرخه سردسازی جذبی یک سیال جاذب و یک سیال سردساز وجود دارد که تقسیم بندی فوق بر این مبنا انجام شده است.در سامانه آب و آمونیاک،سیال سردساز آمونیاک و سیال جاذب آب است.در سامانه لیتیوم بروماید و آب،سیال سردساز آب و سیال جاذب،محلول لیتیوم بروماید است.

چیلر جذبی و تراکمی

تفاوت چیلر جذبی و تراکمی

تفاوت چیلر تهویه و تراکمی در پارامتر های ضریب عملکرد در دستگاه های برودتی، شاخص تر از بازدهی دستگاه می باشد.نسبت بین سرمای مفید به کار خالص ضریب عملکرد چرخه سردسازی تراکمی است.

ضریب عملکرد چیلرهای جذبی تک اثره بین 0/6 الی 0/8 است.ضریب چیلرهای جذبی دو اثره 1 است.ضریب عملکرد چیلرهای تراکمی بین 2 تا 6/1 است.

در چیلرهای جذبی انرژی ورودی گاز می باشد که COP آن بر اساس آن محاسبه می شود ولی در چیلرهای تراکمی انرژی ورودی آن برق است که در این صورت نمی توان COP این دو را با هم مقایسه کرد.با توجه به تولید برق با استفاده از گاز و افت 70 درصدی شبکه انتقال برق و راندمان 18 تا 30 درصدی نیروگاه ها COP چیلرهای تراکمی بر اساس گاز ورودی تقریبا برابر 1 می باشد که از چیلر جذبی کمتر است.

چیلر جذبی و تراکمی

مقایسه فنی چیلر جذبی و تراکمی

چیلر های جذبی از بعضی لحاظ شبیه چیلرهای تراکمی عمل می کنند که مهمترین این شباهت ها عبارتند از:

 1. در تبخیر کننده از گرمای آب تهویه ساختمان برای تبخیر یک سردساز فرار در فشار پایین استفاده می گردد.
 2. گاز سردساز فشار پایین از تبخیر کننده گرفته شده و گاز سردساز فشار بالا به کندانسور فرستاده می شود.
 3. گاز سردساز در کندانسور تقطیر می گردد.
 4. سردساز در یک چرخه همواره در گردش است.

چیلر جذبی و تراکمی

از لحاظ فنی تفاوت های اصلی چیلر جذبی و تراکمی عبارتند از:

 • چیلرهای تراکمی برای گردش سردساز از کمپرسور استفاده می کنند،در حالی که چیلرهای جذبی فاقد کمپرسور بوده و به جای آن از انرژی گرمایی منابع مختلف استفاده کرده و غلظت محلول جاذب را تغییر می دهند،همچنان که غلظت تغییر می کند،فشار نیز در اجزای مختلف چیلر تغییر می کند.این اختلاف فشار باعث گردش سردساز در سامانه می گردد.
 • ژنراتور و جذب کننده در چیلر های جذبی جانشین کمپرسور در چیلرهای تراکمی شده است.
 • در چیلرهای جذبی از یک جاذب استفاده می شود که عموما آب یا نمک لیتیوم بروماید است.
 • سردساز در چیلرهای تراکمی یکی از انواع کلروفلئورو کربن ها یا هالوکلروفلئورو کربن ها است،در حالی که در چیلر های جذبی سردساز معمولا آب یا آمونیاک است.
 • چیلرهای تراکمی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی الکتریکی تامین می کنند در حالی که انرژی ورودی به چیلرهای جذبی از آب گرم یا بخار وارد شده به ژنراتور تامین می شود.گرما ممکن است از کوره هوای گرم یا دیگ آمده باشد.

چیلر جذبی و تراکمی

 

 

 

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.